Rabbit Teddy Birthday Cake

Rabbit Teddy Birthday Cake

Rabbit teddy Cake

Sugar version of Rosanna’s rabbit teddy to top her 1stbirthday cake of red velvet sponge.

Category
Children's Birthday Cakes